Програма на събитието

Принтирай

„ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В

БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА“

7-8 февруари 2023 година, хотел „Рамада София“, зала „Опал“

П Р О Г Р А М А

ПЪРВИ ДЕН - 7 февруари 2023 г., вторник

09.30-10.00       Регистрация (фоайе пред зала „Опал“)

10.00-12.00       Годишно счетоводно приключване

I. Правила на финансово отчитане в бюджетните организации, дадени от МФ

  1. Основни групи знания

    1.1. Добро познаване на разпоредбите и изискванията на ЗСч.

    1.2. Коректно прилагане на счетоводните сметки от СБО според критериите „приходно-разходни позиции” и „финансиращи позиции”.

    1.3. Спазване на взаимовръзките между счетоводните сметки от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2022 г.

    1.4. Основни указания на МФ и указания за провеждане на инвентаризация в бюджетните организации.

    1.4.1. Писмо ДДС № 10 от 28.12.2017 г. на МФ.

    1.4.2. Етапи на провеждане на годишна инвентаризация.

 • подготовка;
 • провеждане;
 • документиране;
 • осчетоводяване ва резултатите

2. Други допълнителни указания от МФ, свързани с отчетността

    2.1. Отчитане на книгите в библиотеките.

    2.2. Преоценка на наличната валута.

    2.3. Промяна в амортизационния план.

    2.4. Осчетоводяване на бюджетния показател „Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/изпълнители.

    2.5. Отчитане на чуждите средства в бюджетната организация.

    2.6. Прехвърляне на придобитите в отч. гр. СЕС нефинансови активи от СЕС към бюджета.

    2.7. Коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и облагането й с данък върху приходите.

    2.8. Правилно отчитане на статистиката на финансиране на разходите по задбалансовите сметки от подгрупа 994.

    2.9. Компенсации за ел. енергия.

Лектор            Мария Цветанова

12.0-13.00        Обяд

13.00-15.00       Годишно счетоводно приключване (продължение)

II. Етапи на годишно счетоводно приключване

  1. Първи етап: Процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост.

    1.1 Преглед за достоверно представяне на нефинансовите активи и материалните запаси в ГФО;

    1.2 Начисляване на приходите и разходите за отчетната година.

    1.3 Признаване/непризнаване на приходи от помощи и дарения.

    1.4 Начисляване на приписани приходи и разходи – т. 17.15 от ДДС № 20 от 2004 г.

    1.5 Начисляване на приходите и разходите за месец декември по корективни сметки.

    1.6 Предварително изразходвани средства, отнасящи се за следващата година.

    1.7 Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство.

    1.8 Преглед за обезценка/преоценка на ДМА и на материалните запаси.

    1.9 Начисляване на провизии за задължения.

    1.10 Начисляване на провизии за вземания.

    1.11 Начисляване на разходи за провизии на  персонала.

  2. Втори етап: Приключване на счетоводните сметки (без сметките от раздели 6 и 7) от ПРБ и от техните подведомствените разпоредители с бюджет.

  3. Трети етап: Изготвяне на годишна оборотна ведомост от първостепенния разпоредител с бюджет (за МФ и за Сметна палата). Изготвяне на ОПР и баланс и др. справки към 31 декември.

  4. Четвърти етап: годишно приключване на счетоводните сметки.

Лектор            Мария Цветанова

15.00-15.30       Кафе пауза

15.30-16.15       Годишно счетоводно приключване (продължение)

III. Бракуване и унищожаване на активи

1.    Писмо-указание на МФ за разбиране на процеса „бракуване” на активи.

2.    Последователност при бракуване на активите.

3.    Начини за унищожение на бракуваните активи.

4.    Осчетоводяване на бракуваните активи.

Лектор            Мария Цветанова

16.15-17.30       Актуални въпроси по прилагането на промените в ЗДДС от общините

 1. Промени, свързани с на данъчната основа и начисления ДДС по доставка в случаите на несъбираемо вземане  - привеждане в съответствия на ЗДДС с решение на Съда на Европейския съюз по дело С-242/18;
 2. Привеждане на ЗДДС законодателството в съответствие с решения на СЕС - корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт;
 3. Отстраняване на несъответствието на разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС с чл. 199 от Директивата за ДДС, относно случаите на доставки с обратно начисляване на ДДС, по които получател е държавата, държавните и местните органи, която не действа в качеството си на данъчно задължено лице;
 4. Други промени в ЗДДС - увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС и намалени ставки.

Лектор            Мина Янкова

19.00                Вечеря

8 февруари 2023 г., сряда

09.00-10.30       Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ

 1. Промени в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2023 г. Нови образци на служебните бележки.
 2. Ползване на данъчни облекчения за деца при авансовото облагане през 2023 г.
 3. Особености при подаване на информацията в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2022 г. Срокове. Нови образци.
 4. Други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ

Лектор            Лорета Цветкова

10.30-11.00       Кафе пауза

11.00-12.30       Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ (продължение)

Лектор            Лорета Цветкова

12.30-13.00       Работен обяд

13.00-14.30       Облагане на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО

 1. Данък върху приходите;
 2. Данък върху социалните разходи, предоставени в натура. Промени в ЗКПО за 2023 г. относно социалните разходи за ваучери за храна.
 3. Данък върху разходите за лично ползване. Намалена ставка на данъка в сила от 01.01.2022 г.
 4. Данък при източника върху определени доходи на чуждестранни лица. Въвеждане на изискване за предоставяне на информация за чуждестранни юридически лица, получатели на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, облагаеми с данък при източника, в сила от 01.01.2023 г.

Лектор            Цветана Янкова

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

февруари 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - ден 1/2
 • 3
  ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ - ден 2/2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 1/2
 • 8
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 2/2
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5