Програма на събитието

Принтирай
ПЪРВИ ДЕН, (24 януари  2019 г. – четвъртък)
До 9.30-10.00 Регистрация на участниците. 
10.00-12.30

Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2019 година.

 

Дискусия по прилагането на ЗДДС при управлението на ВиК активите и въстановяването на ДДС по проекти, свързани с управлението на отпадъците, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2014-2020“


Лектор: Мина Янкова, експерт по прилагане на ЗДДС, МФ
12.30-13.30 Обяд
13.30-15.30

Нови указания във връзка с финансовата дейност на бюджетните организации, дадени от МФ за 2018 г.

 

1. Правилен прочит на указанията на МФ за провеждане на инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.

 • нормативни изисквания;
 • разбиране на процеса „инвентаризация” – писма на МФ;
 • указания от МФ – нови срокове;
 • изискване на Сметна палата.

Допускани грешки.

 

2. Разбиране на прегледа за обезценка и преоценка на нефинансовите активи, материалните запаси и наличната валута.

 

 • що е обезценка и преоценка на дълготрайни активи;
 • сравнение на обезценка, преоценка и амортизация;
 • указание за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;
 • задължителна преоценка на материалните запаси в края на отчетния период;
 • задължителна месечна преоценка на наличната валута, вземанията и задълженията.

 

3. Практико-приложни аспекти при коректното начисляване на разходите за амортизация за 2018 г. и промяна в амортизационния план за 2019 г.

 • изправление в основните унифицирани направления на амортизацията в утвърдените амортизационни политики на ПРБ и ВРБ;
 • документална обвързаност на унифицираните направления с утвърдената амортизационна политика – протоколи от ПРБ/ВРБ;
 • изготвяне на коректен амортизационен план за 2018 г. и промени в него;
 • правилно и коректно осчетоводяване на разходите за амортизация за 2018 г., като се има предвид наличие на обезценка и преоценка от 2017 г., намален срок на годност с една година и възможен вариант за промяна в срока на годност в посока увеличение/намаление, промяна на остатъчната стойност, ако има такава, приспадане на акумулираната амортизация за 2017 г., промяна на метода на амортизация и др.

Допускани грешки.

 

4. Практико-приложни аспекти при осчетоводяване на новите възникнали задължения за разходи и указанията, дадени в БЮ №4 от 23.08.2018 г. при изготвяне на проекто бюджета за 2019 г.

 • правилно осчетоводяване на преведените авансови суми на доставчици/ изпълнители по сключени договори.
 • коректно прилагане на счетоводните сметки от СБО;
 • отчитане по задбалансовите сметки.

 

5. Нов момент при възстановяване на транспортните разходи и наемите на педагогическия персонал във връзка с осигурителните вноски.

 

6. Други конкретни указания, дадени от МФ.

 • за трансферите от МОН;
 • за общинските концесии;
 • за капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи;
 • амортизация на сгради – паметници на културата;
 • разясняване на т. 69 и 70 от ДДС № 05 от 2016 г. и др.

 

Лектор: Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство

15.30-16.00

Кафе пауза и настаняване на участниците с нощувка

16.00-17.30

Изисквания за достоверно отчитане на финансовата информация в ГФО за 2018

 

1. Познаване на нормативните изисквания и правила при счетоводното отчитане в бюджетните организации.

 • нормативна йерархия – закони и кодекси; подзаконови актове, писма и указания; вътрешни актове/документи ;
 • финансова отговорност на ръководителите, свързана с финансовите отчети ;
 • унифициране на счетоводна политика за ПРБ и неговите разпоредители с бюджет – СС 1 Представяне на финансовите отчети;
 • указания на МФ за годишното приключване.

Допускани грешки.

 

2. Коректно прилагане на счетоводните сметки от СБО, в т.ч. и според критериите „приходно-разходни позиции” и „финансиращи позиции”.

 • указания, дадени в ДДС № 14 от 2013 г.;
 • спазване на СБО, утвърден от министъра на финансите по позиции;
 • обобщение и изводи за прилагане на счетоводните сметки.

Допускани грешки.

 

3. Спазване на взаимовръзките между счетоводни сметки от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2018 г.

 • причини за наличие на взаимовръзка между сметките от СБО и параграфите на ЕБК за 2018 г.;
 • случаи на липса на взаимовръзка между сметки и параграфи;
 • примери; обобщение и изводи.

Допускани грешки.

 

4. Правилно осчетоводяване на ВиК активите, приходите и инвестициите.

 • спазване на указанията на МФ за правилно осчетоводяване на ВиК активите в бюджетните организации в съответствие с указанията на МФ, дадени с писмо № 91-00-106 от 22.02.2017 г .; разсъждения по писмото.

Допускани грешки.

 

5. Спазване на ДДС №08 от 16.09.2014 г. за отчитане на аванса като задължение по отпуснати аванси към бюджетната организация-администратор.

 • при получен трансфер от администратор - бюджетна организация;
 • при недопустими разходи прекласифициране на задължението към бюджетна организация като задължение по донорски програми.

Допускани грешки.

 

6. Коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и облагането й с данък върху приходите.

 • спазване на указанията на ГДД, дадени в писмо №24-00-1393 от 2004 г.

Допускани грешки.

 

7. Правилно разбиране за отчитане прехвърлянето на придобитите активи в отчетна група „СЕС” към отчетна група „Бюджет”.

 • спазване на т. 36 от ДДС № 03 от 2016 г. и т. 17 от ДДС № 05 от 2016 г.

Допускани грешки.

 

8. Правилно прилагане на реда и начина на осчетоводяване на средствата от европейското и международното финансиране по механизмите, дадени от МФ.

 • спазване на указанията на МФ, дадени в ДДС №01 от 2018 г.

 

9. Правилно отчитане на статистиката на финансиране на разходите по задбалансовите сметки от подгрупа 994.

 • коректно прилагане на съответните сметки от подгрупа 994;
 • особености при отчитането – обобщение;

Допускани грешки.

 

10. Съдържание на ГФО съгласно Заповед №1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите.

     10.1 Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; допълнителна отчетна информация (справки).

     10.2. Конкретни указания от МФ.


Лектор: Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство

19.00 Вечеря
ВТОРИ ДЕН, (25 януари 2019 г. – петък)
9.30-11.00

Годишно счетоводно приключване към 31.12.2018 г. Етапи.

 

Първи етап: процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост:

1.1 Правилно отчитане на нефинансовите активи и материалните запаси.

1.2 Начисляване на приходите и разходите за отчетната година.

1.3 Признаване/непризнаване  на приходите от неусвоени дарения.

1.4. Начисляване на приписани приходи и разходи.

1.5. Начисляване на приходи и разходи за месец декември по корективни сметки.

1.6. Отчитане на разходите през текущата, отнасящи се за следващата година.

1.7. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено строителство.

1.8. Начисляване на провизии за задължения.

1.9. Начисляване на провизии за вземания.

1.10. Начисляване на разходи за провизии на персонала.

1.11. Други счетоводни записвания, специфични за бюджетните организации.

1.12. Осчетоводяване на резултатите от проведената годишна инвентаризация – липси; излишъци; компенсиране на липси с излишъци; кражби. Бракуване на активи.

Втори етап: приключване на счетоводните сметки (без сметките от раздели 6 и 7) от подведомствените разпоредители с бюджет.

Трети етап: изготвяне на годишна оборотна ведомост от първостепенния разпоредител с бюджет (за Министерство на финансите и за Сметна палата).

Четвърти етап: годишно приключване на счетоводните сметки.

Пети етап: изготвяне на баланс към 31 декември.

 

Лектор: Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство

11.00-11.30 Кафе-пауза и освобождаване на стаите от участниците с нощувка
11.30-13.00

Облагане на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО

 

Лектор: Цветана Янкова, данъчен експерт 

13.00.13.30 Работен обяд
13.30-15.00

Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ

 

Лектор: Лорета Цветкова, данъчен експерт 

 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 1/2
 • 25
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 2/2
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
  Обучение ПМС София
 • 31
  Практически семинар - ден 1/2
 • 1
  Практически семинар - ден 2/2
 • 2
 • 3