Програма на събитието

Принтирай

1-2 февруари 2022 година, платформа ZOOM

П Р О Г Р А М А

1 февруари 2022 г., вторник

09.30-10.00     Регистрация (вход в ZOOM платформата от страна на участниците)

10.00-12.00     Годишно счетоводно приключване, лектор Мария Цветанова

 • Спазване на правилата на финансово отчитане от общините, предпоставка за достоверно представяне на ГФО за 2021 г. – основни и други допълнителни указания на МФ;
 • Практически ориентири при прилагането на счетоводните сметки според критериите „приходно-разходни позиции” и „финансиращи позиции” 
 • Спазване на взаимовръзките между счетоводните сметки от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2021 г.
 • Указания на МФ за провеждане на инвентаризацията
 • Конкретни указания на МФ Дирекция „Държавно съкровище”, свързани с отчетността: отчитане на книгите в библиотеките; обезценка на нефинансовите активи; преоценка на наличната валута; промяна в амортизационния план; промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател “Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители; отчитане на чуждите средства в бюджетната организация; прехвърляне на придобитите в отч. гр. СЕС нефинансови активи от СЕС към Бюджета; коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и облагането й с данък върху приходите; правилно отчитане на статистиката на финансиране на разходите по задбалансовите сметки от подгрупа 994;  ДДС № 06 от 30.11.2021 г. и ДДС № 07 от 31.12.2021 г. за годишното приключване на счетоводните сметки за годината.

12.00-13.00     Почивка

13.00-14.30     Годишно счетоводно приключване, лектор Мария Цветанова

 • Продължение.

14.30-14.45     Почивка

14.45-16.00     Годишно счетоводно приключване, лектор Мария Цветанова

 • Основни етапи на годишното счетоводно приключване
 • Процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост – отчитане на дълготрайни активи; разходи за придобиване, основен и текущ ремонт на ДМА; начисляване на приходи и разходи за отчетния период; приписани приходи и разходи; приходи и разходи по корективни сметки; авансови плащания; приблизителни оценки; провизии, инвентаризация и др.
16.00-16.15     Почивка
 
16.15-17.00     Годишно счетоводно приключване, лектор Мария Цветанова
 • Бракуване на активи и унищожаване

2 февруари 2020 г., сряда

09.00-09.30     Регистрация (вход в ZOOM платформата от страна на участниците)

09.30-11.00     Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ, лектор Лорета Цветкова

11.00-11.15     Почивка

11.15-13.00     Облагане на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО, лектор Цветана Янкова

 • данък върху приходите;
 • данък върху социалните разходи, предоставени в натура;
 • данък върху разходите за лично ползване;
 • данък при източника върху определени доходи на чуждестранни лица.

13.00-13.30     Почивка

13.30-15.00     Актуални въпроси по прилагането на промените в ЗДДС от общините, лектор Мина Янкова

 • Разпореждане с публични активи;
 • Облагане с ДДС на правото на строеж върху недвижими имоти (земеделски земи от общински поземлен фонд);
 • Облагане с ДДС при извършването на услуга по превоз на пътници, за която са предоставени средства/субсидии за обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения от общини;
 • Правила, изведени от практика на Съда на Европейския Съд (СЕС) за третиране като данъчно незадължено лице на публичен орган.


 

РЕГИСТРАЦИЯ

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 1/2
 • 2
  Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации - ден 2/2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6